CIT Pos

Gói

Dùng thử

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

10 Ngày dùng thử

Miễn phí cho 10 Ngày

Gói 1

1 Địa điểm kinh doanh

1 Người dùng

100 Các sản phẩm

100 Hóa đơn

2000000.0000 / 1 Năm

Gói 02

3 Địa điểm kinh doanh

10 Người dùng

200 Các sản phẩm

200 Hóa đơn

3000000.0000 / 1 Năm

Gói 03

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

4000000.0000 / 1 Năm