CIT POS

Gói

Gói miễn phí

1 Địa điểm kinh doanh

1 Người dùng

10 Các sản phẩm

100 Hóa đơn

365 Ngày dùng thử

Miễn phí cho 1 Năm

Gói bán hàng đa kênh

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

3000000.0000 / 1 Năm

Gói cho FnB

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

4000000.0000 / 1 Năm